joi

Sunt o persoana dificila,si totusi te iubesc... Tu ai datoria morala de a ma iubi asa cum sunt


 • डाका ते-अस पुणे सा अलेगी इन्त्रे मीन सी उनी दिन्त्रे प्रिएतेनी तै, पे सिने ई अलेगे?!
 • डाका ते-अस पुणे सा-ई फुगी क मीन ला कापतुल लुमी सी सा लासी ऐसी तोत, ई फुगी क मीन फर सा-ती परा रू?!
 • डाका ती-अस स्पुने कै ऍम नेवोइए दे ओ दोवादा दे इउबिरे, कारे अर फि अचीया?!
 • डाका ई अवेया ओकाजिया सा ते रेअलिज़जी उन्देवा देपरते, ई रेनुनता पेंत्रू मीन?!
 • डाका ती-अस इन्तेर्जिस सेवा, ई कोन्तिनुआ सा माँ इउबेस्ती ला फेल?!
 • डाका म-ई इन्सेला, मि-ई स्पुने अदेवारुल इन फटा चिअर डाका म-अर दुरेया एनोर्म?!
 • डाका मि-ई ग्रेसी तारे, मि-ई केरे इएर्तारे?!
 • डाका ती-अस केरे उन सक्रिफिसिऊ इन नुमेले इउबिरी नोअस्त्रे, कारे अर फि सेल मई मरे पे कारे ल-ई फस?!
 • डाका ई सती कै पलंग दिन विना ता, ई वेणी सा-मि स्तेर्गी लाक्रिमिले फर सा-मि रेप्रोसेजी कै दे फप्त एउ ऍम ग्रेसित?!
 • डाका ते-अस रुगा सा रेकुनोस्ती मकार ओ डाटा कै सी तू माँ रानेस्ती, ई फस अस्त?!
 • डाका ते-अस रुगा सा इमि पोवेस्तेस्ती इन देतालिऊ ओ इएसिरे दे अ ता, ते-अर देरंजा?!
 • डाका म-ई इन्सेला, क सिने ई फस-ओ?!
 • डाका अर फि सा फी मुतात क सेर्विसिउल देपरते दे मीन, ई रेनुनता ला मीन, सौ ला सेर्विकी?!
 • डाका ई सती कै माँ डोर वोर्बेले टेल, ई फस सेवा इन सेंसुल अस्त?!
 • डाका ऍम फि नेवोइती सा फिम देस्पर्तिती/ देपरते उनुल दे सेलालाल्ट, काट ई रेज़िस्ता फर मीन?!

Niciun comentariu:

Translate

Follow